Szamosi Mihály Sporttelep

A létesítmény térképe

1. Főbejárat

2. Vendég bejárat

3. Vendég lelátó

4. Hazai lelátó

5. Nyilvános parkoló

6. Központi pálya

7. Nagy műfüves pálya

8. Kis műfüves pálya

9. Zárt parkoló

10. Irodaépület

11. Büfé, elsősegély, öltözők

12. WC

13. Játékos kijáró

Belépők árai

Pályarendszerszabály

JEGY

Felnőtt jegy: 1.200 Ft

Diák-, nyugdíjas jegy: 700 Ft

(7 éves kor alatt a belépés ingyenes)

BÉRLET (csak bajnoki mérkőzésre érvényes)

Felnőtt -éves bérlet: 18.000 Ft

Diák-, nyugdíjas – éves bérlet: 11.000 Ft

Pályarendszerszabály

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;
 • nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy az Stv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;
 • nem tanúsít az Stv. 73. § (2) bekezdés szerinti magatartást („a szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani”.)
 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
 • betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul;
 • nem folytathat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét vagy vagyoni javait;
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény biztosítását végző rendőr és rendező jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező másképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.
Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el.
Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

5. A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait;
 • a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja;
 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;
 • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat;
 • a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el;
 • köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;
 • nem folytathat hivatalos engedély nélküli vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel az Soroksár Sport Club partnereitől független vállalkozási tevékenységet.

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja;
 • A szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által vagy az utazó sportszervezet részvételével szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg;
 • Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az Stv. 73. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére az Stv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.
 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét;
 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik

7. A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – az Soroksár Sport Club által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint – a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai az irányadók.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi;
 • jogosult a sportlétesítménybe nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üveg palack, szerszámok, élelmiszer, járművek, stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni;
 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, valamint a szervező vagy – rendező alkalmazása esetén – a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
 • A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.

9. A szervező a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

10. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

11. A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

12. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a Soroksár Sport Club érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

13. Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!

1. The spectator sporting event in the first place will be put into operation if:

 • have a valid ticket for entry certificate or other entitlement;
 • is obviously not in alcohol, drugs or other intoxicating agent influence;
 • holds no alcohol, narcotic drugs, as well as objects that the holding of sports events, as well as personal and property safety of others are endangered or whose possession law on the introduction of a ban on sporting events organizer;
 • holds no sign of inciting hatred towards others, flag or emblem prohibited by law despotism;
 • is not the paras. exclusion pursuant to § 73 (1), the penalty is disqualification from attending sporting events or the scope of the offense under the ban;
 • agree to the director’s request proof of identity;
 • complying with the safety standards set by the organizers, clothing, and luggage screening will contribute;
 • not take up – or earlier, and / or current behavior does not imply the conclusion that it will continue – any activity that disrupts the sports event, frustrate or threaten the sport event participants, were arriving or leaving the physical safety or property possessions;
 • notes that during the sports event video and sound it made;
 • notes that during the sports event, the organizers of the course is constantly monitored compliance with regulations contained.

2. Sporting event, clothing and package screening of police officers involved in the provision of sports and event organizer is entitled.

3. The participant to enter the field of sports facilities through the turnstile only marked the entry tickets and season tickets, invitation, selected route may approach the sector and seats shown on the entrance ticket / rental / invitation can occupy. If the viewer of this condition or other call for the order of the director fails to comply, it refuses access to the facility director. The sports facilities – where it has been the organizer and the director has otherwise – only entry point specified in the ticket to leave.

4. If you enter anything in this field or throw, commits an offense specified in the group of spectators or viewers isolated area. A person has committed an infringement of the directors withheld and handed over to the police authority.
Who sports events such as the face or obscuring appears in, which is liable to frustrate the person to be identified by the authority or person acting in an official commits an offense.
We call the attention of the viewers XLII in 1999. Protection Act and the use of tobacco products, to comply with certain rules of distribution of the provisions of law relating to non-smokers.

5. The spectator sporting events:

 • court shall adhere to the provisions of these Regulations, the requirements set out by the organizers, and the instructions of the directors;
 • may not consume alcohol in the field of sports facilities;
 • comply with regulations relating to smoking;
 • not engage in any activity that disrupts the order of the sports event, frustrate or endanger persons participating in sporting events and security of property;
 • inciting hatred or racist, aggressive, sporty cheerleading the incompatible behavior can not be certified;
 • not subject to the prohibition sign, banner and flag on the fence, railing or column only place an organizer and the director’s permission, with the external advertising, escape routes should not obscure;
 • the time required for the completion of the sporting event, and the organizer, the organizer or the police to call for the development of personal and property security situation to leave the sports facility;
 • may not engage in business, current political activities without official permission, in particular the Soroksar Sport Club partners independent business activity.

6. If the court described the policy that the viewer does not comply with:

 • Regulations in violation of the court or at the request of the director of the offending behavior does not stop, the director removes the sports event;
 • The person organizing the sports event is required for removal of refuse ticket sales, as well as to prevent the event to participate in sports (hereinafter referred to as the exclusion from participation in sporting events). The duration of their participation in the sporting event and exclusions may not be the case for all sports events organized by the organizer to the exclusion of two years and, for the exclusion of specific sports facility can not exceed four years, less than six months;
 • who take up violence directed against the action of committing a crime. The director is the person you want to remove calls to verify your identity. If a disorderly person fails to comply with the notice, the director shall immediately notify the police to the identity. The police arrival, but up to the end of the third hour of the notification of the director, the person to be removed to keep the action recording video recording device;
 • damages arising from a breach of the Regulations of the Court views the case of injurious viewers more involved in the injury, jointly and severally liable for damages under the general rules of the Civil Code are. The liability does not affect the viewer’s offense or criminal liability;
 • damaging the sport organization for all costs resulting from the tort obligated to pay, given the fact that the Civil Code shall be liable for damages under the general rules,

7. In the crowd at the time of completion of the sports event, and the organizer, the organizer or the police to call for the development of personal and property security situation is bound to leave the sports facility. In case of the formation of personal and property security situation and the way the escape route of escape – according to plan in advance for the Soroksar Sport Club – performing on-site police task instructions shall prevail.

8. For the safe conduct of the organizing sports events:

 • cater to the sports facilities can not be objects defined in the Course Regulations Annex documented receipt, safekeeping and to the holder of the departure of restitution. The safe storage of items taken from storage containers will be solved with the addition of points of entry. If the subject received for safekeeping, owner of the sporting event does not occur within two hours of the completion of the organization can no longer act in accordance with the rules of custody, but kept the items for a maximum of two weeks;
 • eligible for the sports facility is not fit, the event can not be objects (eg. umbrella, deodorant, plastic bottles, glass bottles, tools, food, vehicles, etc..) and other organisms (eg. pets) intake of prohibited, and through this the organizers checked;
 • entitled to the scene of the sports event, the access points, public areas and designated parking areas, unique camera, allowing the identification of the participants of the sports facility to observe and record images as managed in accordance with the legislation. The sporting event participants the entry conditions of the control arrangements and remove the possibility of visible outside the sports facility and in the field, with pictograms also updated notices – English, German and foreign guests sporting body language of the country – to inform.

9. The organization linked to the participants’ liability insurance.

10. In order to secure the departure of the participants in the police certain categories of sports facilities may deter viewers.

11. Detailed specifications for the sports event and the spectators, as well as the safety of other participants are regulated by law.

12. The viewer, who in the relevant legislation and regulations in the field, the Soroksar Sport Club interests directly or indirectly, or in violation of, the prediction can be removed in case of violation banned from attending the event in case of punishment prevented, and the paras. According to § 73 can be ruled out by the sports organization.

13. Note that the picture and sound recording facility on! Camera-monitored area!

1. Der Zuschauer-Sportereignis in den ersten Platz in Betrieb genommen werden, wenn:

 • Eine gültige Ticket für den Eintritt Zeugnisses oder sonstigen Berechtigung;
 • Ist offensichtlich nicht in Alkohol, Drogen oder anderen Rauschmittel beeinflussen;
 • gilt kein Alkohol, Betäubungsmitteln, sowie Objekte, die das Halten von Sportveranstaltungen, sowie Personen-und Objekt Sicherheit anderer gefährdet sind oder deren Besitz Gesetzes über die Einführung eines Verbots von Sportveranstaltungen Veranstalter;
 • gilt kein Zeichen von Hass gegenüber anderen, Flagge oder Emblem gesetzlich verboten Despotismus;
 • ist nicht die Abs. Ausschluss nach § 73 (1), so ist die Strafe Disqualifikation von der Teilnahme an Sportveranstaltungen oder den Umfang der Straftat nach dem Verbot;
 • stimme dem Regie Anfrage Nachweis der Identität;
 • die Einhaltung der Sicherheitsstandards von den Organisatoren festgelegt, werden Kleidung und Gepäckkontrollen zu leisten;
 • nicht nehmen – oder früher, und / oder aktuelle Verhalten bedeutet nicht, dass die Schlussfolgerung, dass es auch weiterhin – eine Tätigkeit, die das Sportereignis stören, frustrieren oder bedrohen die Sportveranstaltungsteilnehmer wurden ankommen oder die körperliche Sicherheit oder Eigentum Besitz verlassen;
 • stellt fest, dass während der Sportveranstaltung Video und Ton machte;
 • stellt fest, dass während der Sportveranstaltung, die Organisatoren des Kurses wird laufend überwacht die Einhaltung der Vorschriften enthalten.

2. Veranstaltung, Sportbekleidung und Paket-Screening von Polizeibeamten bei der Bereitstellung von Sport-und Veranstalter beteiligt ist berechtigt.

3. Teilnehmer, den Bereich der Sportanlagen durch das Drehkreuz geben Sie nur markierte die Eintrittskarten und Dauerkarten, Einladung, kann gewählte Route kann die Branche und auf der Eintrittskarte / Verleih / Einladung gezeigt Sitze nähern zu besetzen. Wenn der Zuschauer von dieser Bedingung oder andere Aufruf für die Bestellung des Direktors nicht nach, weigert sie sich Zugang zu der Anlage Regisseur. Die Sportanlagen – wo hat es die Veranstalter und der Regisseur hat sonst – nur im Ticket angegebenen Eingang zu verlassen.

4. Wenn Sie irgendetwas in dieses Feld eingeben oder zu werfen, begeht eine in der Gruppe der Zuschauer oder Betrachter isolierten Bereich angegeben Straftat. Eine Person hat einen Verstoß gegen die Direktoren vorenthalten verpflichtet und übergeben die Polizeibehörde.
Wer Sport-Events wie dem Gesicht oder Verdunkelung erscheint in, die geeignet ist, die Person zu vereiteln, die von der Behörde oder Person in einer offiziellen handeln identifiziert werden begeht eine Straftat.
Wir nennen die Aufmerksamkeit der Zuschauer XLII im Jahr 1999. Schutzgesetz und die Verwendung von Tabakerzeugnissen, die mit bestimmten Regeln der Verteilung von den Bestimmungen des Gesetzes über Nichtraucher erfüllen.

5. Die Zuschauer Sportveranstaltungen:

 • Gericht auf die Bestimmungen dieser Verordnungen einhalten, die von den Organisatoren und den Anweisungen der Direktoren festgelegten Anforderungen;
 • kann nicht mit Alkohol auf dem Gebiet der Sportanlagen;
 • die Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf das Rauchen;
 • keine Tätigkeit ausüben, die die Reihenfolge der Sportveranstaltung stört engagieren, zu vereiteln oder gefährden Personen, die an Sportveranstaltungen und Sicherheit des Eigentums;
 • Hass oder rassistisch, aggressiv, sportlich unterstütz die unverträgliche Verhalten nicht erklärt werden können;
 • nicht unter die Verbotsschild, Banner und Fahne auf dem Zaun, Geländer oder Spalte zu platzieren nur ein Veranstalter und die Erlaubnis des Direktors, mit der Außenwerbung, Fluchtwege sollte nicht darüber hinwegtäuschen;
 • die Zeit für den Abschluss der Sportveranstaltung und den Veranstalter, der Veranstalter oder der Polizei, für die Entwicklung des Personen-und Objektsicherheitslage, um die Sportanlage verlassen rufen erforderlich;
 • kann nicht im Geschäft zu engagieren, aktuelle politische Aktivitäten ohne offizielle Erlaubnis, insbesondere die Soroksar Sport Club unabhängige Geschäftstätigkeit.

6. Wenn das Gericht bezeichnete die Politik, dass der Betrachter nicht entsprechen:

 • Verordnungen, die gegen das Gericht oder auf Antrag des Direktors des betreffenden Verhalten nicht stoppen, entfernt der Direktor der Sport-Veranstaltung;
 • Die Person, die Organisation der Sportveranstaltung wird für die Entfernung von Müll Ticketverkauf erforderlich, ebenso wie die Veranstaltung im Sport teilnehmen (im Folgenden als der Ausschluss von der Teilnahme an Sportveranstaltungen genannt) zu verhindern. Die Dauer ihrer Teilnahme an der Sportveranstaltung und Ausschlüsse möglicherweise nicht der Fall für alle Sportveranstaltungen, die der Veranstalter den Ausschluss von zwei Jahren und, für den Ausschluss von bestimmten Sportanlage organisiert können vier Jahren weniger als sechs Monate nicht überschreiten;
 • die Aufnahme Gewalt gegen die Wirkung einer Straftat gerichtet. Der Direktor ist die Person, die Sie Anrufe an Ihre Identität überprüfen entfernen möchten. Wenn eine ungeordnete Person nicht an der Ausschreibung entsprechen, so setzt der Direktor sofort die Polizei zu benachrichtigen, um die Identität. Die Polizei anreise, aber bis zum Ende der dritten Stunde nach der Bekanntgabe des Regisseurs, die Person, die entfernt werden, um die Aktion zu halten Aufzeichnung von Videoaufnahmegerät;
 • Schäden, die aus einem Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Gerichtshofs sieht den Fall des schädigenden Zuschauer stärker in der Verletzung, gesamtschuldnerisch haftbar für Schäden, die nach den allgemeinen Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches sind. Die Haftung wirkt sich nicht auf Vergehen des Betrachters oder strafrechtliche Verantwortlichkeit;
 • Beschädigung der Sportorganisation für alle Kosten von der unerlaubten Handlung verpflichtet zu zahlen, was zu, angesichts der Tatsache, dass die BGB nach den allgemeinen Regeln die Haftung für Schäden,

7. In der Menge zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Sportveranstaltung und den Veranstalter, der Veranstalter oder der Polizei, für die Entwicklung des Personen-und Objektsicherheitslage nennen ist verpflichtet, die Sportanlage zu verlassen. Im Falle der Bildung von Personen-und Objektsicherheitslage und die Art und Weise der Fluchtweg der Flucht – nach im Voraus für die Soroksar Sport Club entwickelt planen – Durchführung vor Ort Polizeiaufgabenanweisungen maßgeblich.

8. Für die sichere Durchführung der Organisation von Sportveranstaltungen:

 • bieten auf die Sportanlagen können keine Objekte in der Studienordnung Anhang dokumentiert Empfang, Verwahrung und an den Inhaber der Abreise der Restitution definiert sein. Die sichere Lagerung von Artikeln aus Lagerbehältern genommen wird mit dem Zusatz von Eintrittsstellen gelöst werden. Wenn das Motiv für die Verwahrung erhalten hat, ist Eigentümer des Sportereignis nicht innerhalb von zwei Stunden nach Abschluss der Organisation nicht mehr in Übereinstimmung mit den Regeln des Depotgesetzes auftreten, behielt aber die Einzelteile für maximal zwei Wochen,
 • die für die Sportanlage nicht fit ist, kann das Event nicht Objekte (zB. Regenschirm, Deo, Kunststoffflaschen , Glasflaschen, Werkzeuge, Lebensmittel, Fahrzeuge, etc. ..) und andere Organismen (zB. Haustiere) Einnahme von verbotenen, und durch diese den Organisatoren überprüft werden;
 • um die Szene der Sportveranstaltung berechtigt, die Zugangspunkte, die öffentlichen Bereiche und ausgewiesenen Parkflächen, einzigartige Kamera, so dass die Identifizierung der Teilnehmer der Sportanlage zu beobachten und zeichnen Bilder wie in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften verwaltet. Die Sportveranstaltung Teilnehmer die Teilnahmebedingungen der Kontrollvereinbarungen und entfernen Sie die Möglichkeit, außerhalb der Sportanlage und im Feld sichtbar, mit Piktogrammen auch aktualisiert Hinweise – Englisch, Deutsch und ausländische Gäste sportlich Körpersprache des Landes – zu informieren.

9. Die Organisation, die sich der Teilnehmer-Haftpflichtversicherung verbunden.

10. Um die Abfahrt der Teilnehmer bei der Polizei bestimmte Kategorien von Sportanlagen können die Zuschauer abschrecken zu sichern.

11. detaillierte Spezifikationen für den Sport und die Zuschauer, als auch die Sicherheit der anderen Teilnehmer sind gesetzlich geregelt.

12. Der Zuschauer, der in den einschlägigen Rechtsvorschriften und Regelungen auf dem Feld, die Soroksar Sport Club Interessen direkt oder indirekt oder in Verletzung der Vorhersage kann im Falle der Verletzung der Besuch der Veranstaltung bei der Bestrafung verhindert verboten entfernt werden, und die Absätze. Nach § 73 kann durch die Sportorganisation ausgeschlossen werden.

13. Hinweis, dass das Bild-und Tonaufnahmen Anlage auf! Kamera überwachten Bereich!